کود پلت رزا ویتا دارای NPK طبیعی است و موجب اصلاح فعالیت بیولوژیکی، افزایش میزان مواد آلی خاک و خواص شیمیایی آن میشود.

این کود دارای مقادیر زیادی از عناصر غذایی است و با بکار گیری آن در زمینه های کشاورزی میتوان حاصل خیزی خاک را افزایش داد.

کود پلت مرغی تولید شده توسط این شرکت دارای بیش از ۱۰% هیومیک و فولویک اسید میباشد ک در افزایش بهره وری خاک تاثیر بسزایی دارد.

این کود در فصول مختلف سال در مزارع مصرف میشود، با مصرف آن در فصل پاییز بیشترین  زمان برای تجزیه و آزادسازی عناصر غذایی موجود آن در خاک فراهم میگردد.

 

Translate »