انواع کودهای NPK تولید شده توسط شرکت نوبهاران شیمی :
این کودها حاوی ازت، فسفر، پتاسیم و عناصر میکرو المنت آهن، روی، منگنز، مس که همگی به فرم کلات EDTA کاملاً پایدار، با درصد مناسب و عنصر بور محلول در آب، بدون هیچ گونه عناصر کلر، سدیم، سرب و کادمیوم می باشد. این کود قابلیت مخلوط شدن با اکثر حشره کش ها، قارچ کش ها را دارد و در کلیه گیاهان زراعی و باغی باعث افزایش کیفیت و رشد گیاهان می شود

NPK(20+20+20)
NPK((18+18+18)
NPK(12+3+43)
NPK(15+5+30)
NPK(10+52+10)
NPK(12+12+36)
NPK(30+10+10)
NPK(10+10+40)
NPK(10+10+30)
NPK(20+10+20)
NPK(35+5+10)
NPK(13+40+13)
NPK(5+30+30)
NPK(0+0+50)
NPK(15+30+15)
NPK(15+45+10)
NPK(20+5+30)
NPK(5+5+45)
NPK(18+44+0)
NPK(3+37+37)
NPK(10+20+30)

Translate »