اصلاح کننده شوری آب و خاک های سدیمی و شور سدیمی، یا می بایست خود داری کلسیم باشد و یا با آزاد سازی کلسیم موجود در خاک سبب جایگزین شدن یون کلسیم با سدیم گردد.

این ترکیبات با دارا بودن اسیدهای آلی علاوه بر ایفای نقش در جهت کاهش اسیدیته خاک، به عنوان کمپلکس کننده یون ها در خاک باعث جایگزینی کلسیم با سدیم موجود در خاک های شور میگردد.

کاهش ph خاک، کاهش میزانآبشوئی عناصر غذایی موجود در خاک، بر طرف کننده کمبود کلسیم، کاهش میزان شوری تا %۲۵، افزایش قابلیت جذب عناصر غذایی و افزایش سطح نفوذ پذیری خاک را می توان از مزایای این محصول فوق العاده دانست.

Translate »