کود پلت مرغی بنیفر

کود پلت مرغی Roza Vita


کود پلت بنیفر دارای NPK طبیعی است و موجب اصلاح فعالیت بیولوژیکی، افزایش میزان مواد آلی خاک و خواص شیمیایی آن میشود.
این کود دارای مقادیر زیادی از عناصر غذایی است و با بکار گیری آن در زمینه های کشاورزی میتوان حاصل خیزی خاک را افزایش داد.
کود پلت مرغی تولید شده توسط این شرکت دارای بیش از 10% هیومیک و فولویک اسید میباشد ک در افزایش بهره وری خاک تاثیر بسزایی دارد.
این کود در فصول مختلف سال در مزارع مصرف میشود، با مصرف آن در فصل پاییز بیشترین زمان برای تجزیه و آزادسازی عناصر غذایی موجود آن در خاک فراهم میگردد.