کود مایع ازت نیترات آمونیوم اوره

کود مایع ازت نیترات آمونیوم اوره

تولید شرکت پتروشیمی شیراز
30% ازت کل
15% ازت اوره
7.5% ازت نیترات
7.5% ازت آمونیم
شماره ثبت کودی : 13713

Translate »