اسیدهاى آمینه مولکولهاى آلى کوچکى هستند که واحدهاى تشکیل دهندهء پروتئینها میباشند و در تمام سلولهاى زنده وجود دارند. گیاهان میتوانند با استفاده از عناصر موجود در آب و هوا و خاک، طى فرآیند فتوسنتز اسید آمینه بسازند، ولى این فرآیند انرژى زیادى از گیاه مصرف میکند، تغذیهء گیاه با کودهاى اسید آمینه باعث میشود گیاه بتواند این انرژى را ذخیره کرده و از آن در مقابله با تنشهاى شورى، خشکى، گرما، سرما و آلودگى هوا استفاده کند. همچنین اسیدهاى آمینه نقش بسیار مؤثرى در گرده افشانى و لقاح، جوانه زنى بذر، تقویت دیوارهء سلولى، سنتز کلروفیل، تنظیم باز شدن روزنه هاى برگ، تنظیم رشد رویشى و زایشى، تشکیل گل و میوه، رنگ گیرى وتشکیل قند در میوه، تنظیم هورمونهاى گیاهى و هم افزایى جذب عناصر در گیاه دارند. اسیدهاى آمینه به دلیل اندازهء کوچکشان، به راحتى از روزنه هاى برگ جذب میشوند. ‼️توجه داشته باشید یک کود اسید آمینه زمانى میتواند مفید باشد که مخلوطى از تعداد زیادى اسیدهاى آمینهء قابل جذب باشد.

دی ۲۰, ۱۳۹۷

اسید آمینه چیست و چرا باید در تغذیهء گیاه از اسیدهاى آمینه استفاده کنیم؟

اسیدهاى آمینه مولکولهاى آلى کوچکى هستند که واحدهاى تشکیل دهندهء پروتئینها میباشند و در تمام سلولهاى زنده وجود دارند. گیاهان میتوانند با استفاده از عناصر موجود […]
دی ۵, ۱۳۹۷

چالکود

چالکود زمستانه یکی از مهمترین کارها در باغداری می باشد اصولا درختان مثمر نیاز مبرمی به کود دهی دارند درخت پسته به دلیل حساسیت خاصی که […]
دی ۵, ۱۳۹۷

بعضی اصطلاحات مورد استفاده در وضعیت خاک

  سرد بودن خاک : در این حالت پتاسیم موجود در خاک جذب ریشه نمیشود. غرقابی بودن خاک: آهن، مس و کلسیم در خاک غرقابی جذب […]
مهر ۲۸, ۱۳۹۷

شوری خاک از چند طریق رشد گیاه را دچار محدودیت می کند

  ۱- آب قابل استفاده گیاه را کاهش می‌دهد؛ به عبارت دیگر در خاک‌های شور، گیاهان زودتر دچار پژمردگی می‌شوند که این پدیده را اصطلاحاً خشکی […]
Translate »