سولفات آهن

سولفات آهن


سولفات آهن (FeSo4.7H2O) محتوی %24 آهن + گوگرد می باشد.
به علت کمبود عنصر آهن در اغلب خاک های کشاورزی کشور مصرف سولفات آهن در اکثر مناطق کشور توصیه میگردد.اطلاعات بیشتر درباره سولفات آهن
Translate »