معرفی کودهای Roza N.P.Kانواع کودهای NPK تولید شده توسط شرکت نوبهاران شیمی دارای ثبت کودی : این کودها حاوی ازت، فسفر، پتاسیم و عناصر میکرو المنت آهن، روی، منگنز، مس که همگی به فرم کلات EDTA کاملاً پایدار، با درصد مناسب و عنصر بور محلول در آب، بدون هیچ گونه عناصر کلر، سدیم، سرب و کادمیوم می باشد. این کود قابلیت مخلوط شدن با اکثر حشره کش ها، قارچ کش ها را دارد و در کلیه گیاهان زراعی و باغی باعث افزایش کیفیت و رشد گیاهان می شودNPK(20+20+20) NPK((18+18+18) NPK(12+3+43) NPK(15+5+30) NPK(10+52+10) NPK(12+12+36) NPK(30+10+10) NPK(10+10+40) NPK(10+10+30) NPK(20+10+20) NPK(35+5+10) NPK(13+40+13) NPK(5+30+30) NPK(0+0+50) NPK(15+30+15) NPK(15+45+10) NPK(20+5+30) NPK(5+5+45) NPK(18+44+0) NPK(3+37+37) NPK(10+20+30)
Translate »