کود مایع هیومیک + فولویک اسید
اسید هیومیک و اسیـد فولویک از مهمترین اجزاء هـوموس خاک هستند که برای گیاهان، حیوانات و انسان غیر سمی بوده و هیچ گونه خطری بـرای محیط زیست نـدارند. این کود در خاک های شنی با ایجاد لایه ای روی ذرات خاک سبب افزایش ظرفیت تبادل کاتیونی و در نتیجه جذب بهتر عناصر غذایی می شود. در خاک هـای رسـی سبـب بـهـبـود تـهویـه خـاک، افــزایش رشـد ریـشه و در نهایت رشد بهتر گیاه می شود ، همچنین این کود باعث مقاومت گیاه در مقابل سرما و گرما و افزایش سبزینه گی و کاهش میزان
شوری خاک می گردد.

Translate »