کود آلی مایع (فولامین) بنیفر

فولامین
آمینو اسید

آمینواسید مولکولهاى آلى کوچکى هستند که واحدهاى تشکیل دهندهء پروتئینها میباشند و در تمام سلولهاى زنده وجود دارند.

گیاهان میتوانند با استفاده از عناصر موجود در آب و هوا و خاک، طى فرآیند فتوسنتز اسید آمینه بسازند، ولى این فرآیند انرژى زیادى از گیاه مصرف میکند، تغذیهء گیاه با کودهاى اسید آمینه باعث میشود گیاه بتواند این انرژى را ذخیره کرده و از آن در مقابله با تنشهاى شورى، خشکى، گرما، سرما و آلودگى هوا استفاده کند. همچنین اسیدهاى آمینه نقش بسیار مؤثرى در گرده افشانى و لقاح، جوانه زنى بذر، تقویت دیوارهء سلولى، سنتز کلروفیل، تنظیم باز شدن روزنه هاى برگ، تنظیم رشد رویشى و زایشى، تشکیل گل و میوه، رنگ گیرى وتشکیل قند در میوه، تنظیم هورمونهاى گیاهى و هم افزایى جذب عناصر در گیاه دارند.

آمینواسید به دلیل اندازهء کوچکشان، به راحتى از روزنه هاى برگ جذب میشوند.

‼️توجه داشته باشید یک کود اسید آمینه زمانى میتواند مفید باشد که مخلوطى از تعداد زیادى اسیدهاى آمینهء قابل جذب باشد.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *